Новости
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОБРАЩЕНИЯ
Мультильм о рождении Будды на бурятском языке
1 февраля 2020 года в Буддийском университете состоится XXXIV конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ" на знание бурятского языка, традиции и культуры - среди школьников Этнической Буряти...
Хүнэй хэнтэйш хөөрөлдэхэ болзөөлэн абяагаар хэлэ,бусадай орон ошохо болөөриин нютагтаа шэндиябадалтай болохо мүн. С кем бы не разговаривал,произноси слова вежливо и мягко .Если отправишься даже в...
ХIV Уласхоорондын «Алтаргана-2020» гэһэн бүгэдэ буряадуудай наадан Үбэр Байгалай хизаарай хотын түхэлтэй Ага болон Могойто нютагуудта 2020 оной июлиин 16-18-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ. Уласхоорондын э...
Фонд "Зула" представляет сказку на бурятском языке "Тохорюун ба бэгсэргэ". Выражаем благодарность за оказанную помощь в создании социально-культурного проекта видео сказки: Цыбенова Батора Баирмункуев...
1. Жираф. Анааша.2. Лев. Арсалан.3. Тигр. Бар/Эреэн гүрөөһэн.4. Слон. Заан.5. Зяац. Шандаган.6. Крот. Мана hохор.7. Лось. Хандагай.8. Медведь. Баабгай.9. Лиса. Унэгэн.10. Волк. Шоно.11. Крокодил. Мата...
23 ноября 2019 года в Буддийском университете завершился XXXII конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ" , среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка, тоадиции и культу...
23 ноября 2019 года в Буддийском университете состоится XXXII конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ". Конкурс проходит среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского язык...
Агын дасанай Дуйнхор дуган соо Буряад хэлэнэй фестивалиин хэмжээндэ тойрогой һургуулинуудай һурагшадай дунда заншалта ёһоор үнгэргэгдэдэг «Аба эжын хэлэн гамтайл!» гэһэн табан шатаһаа бүридэһэн конкур...
Энэ ушар гурбан жэлэй саада тээ болоо hэн. Зунай бороотой үглөөгүүр би Захаамин хото ошохо hанаатай харгы дээрэ гарабаб. Хэдэн үдэр соо бороо ороhон аад, мүнөөдэршье болихо янзагүй жэжэхэн бороо аалих...
Страница 1 из 4

Для слабовидящих: Вкл Выкл
Изображения: Вкл Выкл
Шрифт: A A A